Công văn 6491/TCHQ-GSQL ngày 14/10/2019

Vướng mắc sử dụng mã loại hình tờ khai đối với trường hợp DNCX NK nguyên liệu, vật tư từ DNCX khác trong nội địa

Tải về tại đây: