Công văn 6440/TCHQ-TXNK ngày 10/10/2019

Tính chậm nộp tiền thuế thu hồi do hoàn không đúng quy định

Tải về tại đây: