Công văn 6423/TCHQ-TXNK ngày 09/10/2019

Xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Tải về tại đây: