Công văn 6372/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2019

Hướng dẫn bổ sung công văn 3254/TCHQ-TXNK

Tải về tại đây: