Công văn 6218/TCHQ-TXNK ngày 30/09/2019

Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Tải về tại đây: