Công văn 5845/BTC-TCHQ ngày 22/05/2019

Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình sản xuất xuất khẩu

Tải về tại đây: