Công văn 4542/TCHQ-TXNK ngày 11/07/2019

Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Tải về tại đây: