Công văn 3864/TXNK-CST ngày 13/05/2019

Quản lý, sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS

Tải về tại đây: