Công văn 1132/GSQL-GQ2 ngày 10/04/2019

Lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất tại kho thuê ngoài

Tải về tại đây: