Công văn 7404/BYT-BH ngày 31/12/2020

Bổ sung hướng dẫn thống kê chi phí KCB BHYT theo Điểm b Khoản 3 và Khoản 6 Điều 22 Luật BHYT

Tải về tại đây: