Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Tải về tại đây: