Công văn 666/BYT-BH ngày 28/01/2021

Đính chính Điểm b Mục 3 Công văn 627/BYT-BH về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật BHYT

Tải về tại đây: