Thông tư 143/2020/TT-BQP ngày 08/12/2020

Hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý của BQP

Tải về tại đây: