Quyết định 23/QĐ-BHXH ngày 08/01/2021

Sửa đổi quy định về mẫu Thẻ Thanh tra chuyên ngành BHXH tại Điều 5 kèm theo QĐ 102/QĐ-BHXH

Tải về tại đây: