DANH SÁCH VBPL BẢN TIN BHXH 2021-01-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 16 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 143/2020/NĐ-CP
(10/12/2020)
Sửa đổi NĐ 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và NĐ 113/2018/NĐ-CP sửa đổi NĐ 108/2014/NĐ-CP
2 145/2020/NĐ-CP
(14/12/2020)
Hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
3 151/2020/NĐ-CP
(30/12/2020)
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
4 152/2020/NĐ-CP
(30/12/2020)
NLĐ nước ngoài làm việc tại VN và tuyển dụng, quản lý NLĐ VN làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN
5 143/2020/TT-BQP
(08/12/2020)
Hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý của BQP
6 25/CT-BYT
(21/12/2020)
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT
7 7312/BYT-BH
(29/12/2020)
Thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật BHYT
8 27/2020/TT-BYT
(31/12/2020)
Sửa đổi Điều 5 TT 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ được liệu được thanh toán BHYT
9 30/2020/TT-BYT
(31/12/2020)
Hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế
10 5582/VKSTC-V15
(10/12/2020)
Thực hiện chế độ đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
11 5755/UBND-KGVX
(10/12/2020)
Giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
12 3900/BHXH-TST
(09/12/2020)
Tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
13 3986/KH-BHXH
(16/12/2020)
Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)
14 4055/BHXH-CSYT
(23/12/2020)
Thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế
15 23/QĐ-BHXH
(08/01/2021)
Sửa đổi quy định về mẫu Thẻ Thanh tra chuyên ngành BHXH tại Điều 5 kèm theo QĐ 102/QĐ-BHXH
16 662/BHXH-GĐ1
(17/12/2020)
Hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí