Công văn 7312/BYT-BH ngày 29/12/2020

Thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật BHYT

Tải về tại đây: