Thông tư 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020

Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Tải về tại đây: