DANH SÁCH VBPL BẢN TIN BHXH 2020-12-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 19 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 135/2020/NĐ-CP
(18/11/2020)
Quy định về tuổi nghỉ hưu
2 9895/VPCP-KGVX
(26/11/2020)
Nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
3 22/2020/TT-BYT
(02/12/2020)
Quản lý thuốc kháng HIV và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT
4 136/2020/TT-BQP
(29/10/2020)
Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
5 4237/LĐTBXH-BHXH
(27/10/2020)
Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
6 4875/TB-BLĐTBXH
(10/12/2020)
Nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
7 4958/QĐ-UBND
(04/11/2020)
Danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (Bảo hiểm TNLĐ,BNN bắt buộc)
8 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH
(30/10/2020)
Thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
9 1568/BHXH-PC
(20/05/2020)
Đôn đốc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến
10 1652/BHXH-CSYT
(26/05/2020)
Thanh toán bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám chữa bệnh liên doanh, liên kết
11 1788/BHXH-BT
(08/06/2020)
Thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH,BHYT năm 2020 trong trạng thái bình thường mới
12 1818/BHXH-BT
(09/06/2020)
Hướng dẫn thực hiện chi thù lao cho đại lý thu
13 2118/BHXH-CNTT
(30/06/2020)
Đôn đốc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp
14 2122/BHXH-TCKT
(30/06/2020)
Tính tiền lãi phát sinh do cơ quan bưu điện chi sai chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp
15 3537/BHXH-CSYT
(10/11/2020)
Hướng dẫn tổ chức ký và thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021
16 3722/BHXH-TST
(26/11/2020)
Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
17 1666/QĐ-BHXH
(03/12/2020)
Mẫu thẻ bảo hiểm y tế
18 2733/TB-BHXH
(29/10/2020)
Điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
19 563/BHXH-GĐ2
(12/11/2020)
Thông báo cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2021

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí