Công văn 3537/BHXH-CSYT ngày 10/11/2020

Hướng dẫn tổ chức ký và thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021

Tải về tại đây: