Công văn 2118/BHXH-CNTT ngày 30/06/2020

Đôn đốc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp

Tải về tại đây: