Công văn 3595/LĐTBXH-BHXH ngày 18/09/2020

Hướng dẫn tính thời gian công tác đối với NLĐ không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trước ngày 01/01/1995

Tải về tại đây: