Công văn 3194/BHXH-CSXH ngày 08/10/2020

Điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ TNLĐ,BNN theo NĐ 88/2020/NĐ-CP và phân cấp theo QĐ 166/QĐ-BHXH

Tải về tại đây: