Công văn 2950/BHXH-BT ngày 17/09/2020

Hướng dẫn bổ sung cách kê khai cột (25), cột (26), cột (27) tại Mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH

Tải về tại đây: