Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/08/2020

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Tải về tại đây: