Công văn 808/TLĐ ngày 06/08/2020

Bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn

Tải về tại đây: