Công văn 13/HD-LĐLĐ ngày 13/08/2020

Thu, nộp kinh phí, đoàn phí năm 2020 và chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Tải về tại đây: