DANH SÁCH VBPL BẢN TIN BHXH 2020-08-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 16 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 88/2020/NĐ-CP
(28/07/2020)
Hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
2 89/2020/NĐ-CP
(04/08/2020)
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3 4051/BYT-KHTC
(30/07/2020)
Thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-1
4 4068/BYT-KHTC
(30/07/2020)
Thanh toán bảo hiểm y tế chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19
5 977/NGCBQLGD-CSNGCB
(10/07/2020)
Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
6 05/HD-LĐLĐ
(31/03/2020)
Nội dung về đóng kinh phí, đoàn phí công đoàn
7 2284/BHXH-TCCB
(15/07/2020)
Thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
8 2388/BHXH-TCKT
(28/07/2020)
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
9 2418/BHXH-CSYT
(30/07/2020)
Thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19
10 2453/BHXH-TCKT
(31/07/2020)
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 8,9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
11 2456/BHXH-TCKT
(03/08/2020)
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 8,9/2020 trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19
12 2466/BHXH-CSXH
(03/08/2020)
Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập
13 2533/BHXH-BT
(10/08/2020)
Tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
14 2539/BHXH-CSYT
(10/08/2020)
Thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế
15 1608/BHXH-QLT
(07/07/2020)
Triển khai thực hiện Quyết định 505/QĐ-BHXH
16 1863/TB-BHXH
(01/08/2020)
Điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí