Công văn 4068/BYT-KHTC ngày 30/07/2020

Thanh toán bảo hiểm y tế chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Tải về tại đây: