Công văn 2466/BHXH-CSXH ngày 03/08/2020

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập

Tải về tại đây: