Công văn 2284/BHXH-TCCB ngày 15/07/2020

Thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Tải về tại đây: