Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/05/2020

Thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của NLĐ và Ban điều hành theo Điều 7 và Điều 8 của NĐ 20/2020/NĐ-CP

Tải về tại đây: