Quyết định 746/QĐ-BHXH ngày 20/05/2020

Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG TCVN ISO 9001/2008 sang TCQG TCVN ISO 9001/2015 vào ngành BHXH

Tải về tại đây: