Quyết định 2153/QĐ-BYT ngày 25/05/2020

Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế

Tải về tại đây: