Công văn 2468/BYT-KH-TC ngày 05/04/2020

Thanh toán bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám chữa bệnh liên doanh, liên kết

Tải về tại đây: