DANH SÁCH VBPL BẢN TIN BHXH 2020-05-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 19 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 15/2020/QĐ-TTg
(24/04/2020)
Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
2 2146/BYT-BH
(17/04/2020)
Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19
3 2276/BYT-BH
(24/04/2020)
Sửa đổi Khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19
4 16/VBHN-BTC
(06/03/2020)
Hợp nhất Quyết định cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN
5 24/2020/TT-BTC
(13/04/2020)
Sửa đổi Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN
6 1443/LĐTBXH-BHXH
(27/04/2020)
Cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động
7 1511/LĐTBXH-BHXH
(04/05/2020)
Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
8 584/QĐ-BHXH
(13/04/2020)
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
9 1164/BHXH-CSXH
(13/04/2020)
Thực hiện Công văn 2858/VPCP-NC về ngăn chặn trục lợi hưởng bảo hiểm xã hội
10 1165/BHXH-ST
(13/04/2020)
Lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động
11 1191/BHXH-TT
(20/04/2020)
Hướng dẫn công tác truyền thông năm 2020
12 1299/BHXH-BT
(27/04/2020)
Thực hiện nhiệm vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid-19
13 1391/BHXH-BT
(06/05/2020)
Thực hiện nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg
14 424/NGCBQLGD-CSNGCB
(13/04/2020)
Tiền lương và phụ cấp của nhà giáo
15 1562/UBND-KT
(29/04/2020)
Triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo NQ 42/NQ-CP trên địa bàn thành phố HCM
16 1123/UBND-KGVX
(03/04/2020)
Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19
17 906/BHXH-QLT
(28/04/2020)
Thủ tục xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không hưởng lương do DN gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19
18 923/BHXH-QLT
(29/04/2020)
Hướng dẫn bổ sung Công văn 906/BHXH-QLT
19 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC
(24/03/2020)
Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí