Công văn 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC ngày 24/03/2020

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Tải về tại đây: