Công văn 2276/BYT-BH ngày 24/04/2020

Sửa đổi Khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19

Tải về tại đây: