Công văn 1562/UBND-KT ngày 29/04/2020

Triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo NQ 42/NQ-CP trên địa bàn thành phố HCM

Tải về tại đây: