Công văn 9403/SLĐTBXH-LĐ ngày 27/03/2020

Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Tải về tại đây: