Công văn 860/BHXH-BT ngày 17/03/2020

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tải về tại đây: