Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/03/2020

Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho NLĐ trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Tải về tại đây: