Công văn 1020/BHXH-TCKT ngày 30/03/2020

Bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Tải về tại đây: