Quyết định 1950/QĐ-KTNN ngày 26/12/2019

Quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Tải về tại đây: