Công văn 5926/BYT-BH ngày 07/10/2019

Thanh toán bảo hiểm y tế đối với Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch) và Immuno globulin

Tải về tại đây: