Công văn 140/BYT-AIDS ngày 10/01/2020

Hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế năm 2020

Tải về tại đây: