Quyết định 969/QĐ-BHXH ngày 29/07/2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương

Tải về tại đây: