Quyết định 2133/QĐ-BHXH ngày 29/11/2019

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, TP trực thuộc TW

Tải về tại đây: