Công văn 7691/BYT-BH ngày 31/12/2019

Hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019

Tải về tại đây: