Công văn 4811/BHXH-CNTT ngày 24/12/2019

Tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận

Tải về tại đây: