Công văn 4554/LĐTBXH-PC ngày 25/10/2019

Ký kết hợp đồng lao động và ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Tải về tại đây: